Man som håller en skylt med Du ljög. Du är sparkad.

SVÅRT ATT SÄGA UPP ANSTÄLLD SOM LJUGIT I CV

Osanna uppgifter i ett CV kan betraktas som ’bedrägeri’ enligt (9 kap. 1 §) om brottet begåtts uppsåtligen och arbetsgivaren lider ekonomisk skada. Straffet kan bli fängelse i högst två år. Men också andra påföljder som t ex samhällstjänst kan också vara aktuella.

Förfalskade eller ändrade betyg och intyg kan betraktas som till ’urkundsförfalskning’ eller ’brukande av falsk urkund’ enligt (14 kap. 1 § och 10 §). Straffet kan bli fängelse i högst två år.

Men så enkelt är det inte. För bedrägeribrott krävs att personen vilseleder företaget så att företaget utför en handling som innebär vinning för personen och skada för arbetsgivaren. Det krävs alltså ett tydligt samband mellan lögnen och skadan för arbetsgivaren företaget för att beteendet ska vara straffbart.

Notera att en kandidat som ljuger och på grund av detta inte får jobbet har alltså inte begått bedrägeri då denne inte fått någon vinning av lögnen.

JURISTERNA OENIGA

Juristerna har olika uppfattningar om vad som gäller vid CV-lögner. En uppfattning utgår från förutsättningsläran, dvs att arbetsgivaren aldrig hade ingått avtalet om denne känt till de korrekta förutsättningarna. En annan uppfattning är att arbetsgivaren har långtgående undersökningsplikt för att försäkra sig om att arbetstagare verkligen besitter de kunskaper och förutsättningar som krävs för tjänsten.

Slutsatsen är att det kan vara mycket svårt att säga upp enbart på den grund att arbetstagaren ljugit om sin utbildning.

INKOMPETENS ÄR SAKLIG GRUND FÖR UPPSÄGNING

Arbetsdomstolen har konstaterat att ”en uppsägning vid bristande kompetens normalt sett får ske först om arbetstagarens prestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat räkna med” (AD 2011 nr 20). Därför kan det vara möjligt att säga upp personen på grund av personliga skäl (7 § fjärde styckas LAS).

ARBETSGIVAREN MÅSTE HJÄLPA DEN ANSTÄLLDA ATT FÅ KOMPETENSEN

Men som alltid är inte så enkelt. Arbetstagaren har visserligen huvudansvaret för sin kompetens, men samtidigt är arbetsgivaren skyldig att i rimlig utsträckning hjälpa den anställde i ansträngningarna att få den yrkeskompetens som krävs. Det vill säga att arbetsgivaren skall svara för utbildning.

Omfattning bedöms från fall till fall. Dock skall det ska handla om en enklare inskolning, och inte total omskolning.

HÖGA KVAR PÅ ARBETSGIVAREN

Det ställs höga beviskrav vid uppsägning p.g.a. kompetensbrist och dessutom måste möjligheten till omplacering utredas.

About Author

Related posts

Kostnadsfri vitbok om bakgrundskontroll vid rekrytering

Argus har sammanställt en komplett guide till bakgrundskontroll vid anställning. Den ger dig tips om vad du bör kontrollera och varför. Självklart är den kostnadsfri. Vår vitbok bygger på våra analytikers erfarenhet och våra kunders önskemål om information inför en rekrytering. Och den bygger inte minst på alla de...

Read More

Leave a Reply