FAQ – Vanliga frågor om bakgrundskontroll

Frågor och svar om bakgrundskontroll

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om bakgrundskontroll. Du kan också använda formuläret längst ned på sidan för att skicka en fråga till Argus.

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en process för att verifiera information om en person genom att undersöka olika källor. Syftet kan variera beroende på sammanhanget, men vanligast är att bakgrundskontrollen ingår som en del av en anställningsprocess för att säkerställa att en potentiell anställd har korrekt och sanningsenlig information om sin utbildning, arbetslivserfarenhet, kreditvärdighet, brottsregister, och andra relevanta faktorer.

Andra vanliga bakgrundskontroller är av potentiella hyresgäster och medlemmar i bostadsrättföreningar.

Bakgrundskontroller utförs också vid för att kontrollera en person eller organisation som man överväger att göra affärer med, eller för förvärv och investeringar i ett företag. Detta är en viktig del i den due diligence-process som skall säkerställa att företaget eller investeringen är legitim och att det inte finns några dolda risker eller problem som kan påverka värde och lönsamhet.

Bakgrundskontrollens syfte är då att minska risken för bedrägeri eller andra oönskade resultat genom att verifiera information om den potentiella affärspartnern.

När gör man en bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroller genomförs oftast vid nyanställning, men kan också vara aktuellt på befintlig personal, konsulter och andra personer som anlitas. Bakgrundskontroll utförs bland annat för att fastställa personens identitet, verifiera att lämnade uppgifter stämmer, att angivna utbildningar och certifieringar finns, samt att minimera riskerna för skada på företaget.

Vilken information ingår i en bakgrundskontroll?

Vad som framkommer i en bakgrundskontroll är mycket upp till vad kundens behov av information. Vanligtvis ingår person- och adressuppgifter, inkomstuppgifter, skulder, rättsliga ärenden, sociala medier och internetexponering. Utöver detta kan vi göra andra kontroller i olika offentliga register.

Vi gör alltid en personlig bedömning av den samlade informationen.

Hur gör man en bakgrundskontroll?

Beroende på syfte kn en bakgrundskontroll kan utföras på olika sätt. Vi arbetar i fyra steg. Verifiering av personens identitet, insamling av data, verifiering av källor och rapportering.

Identifiering: Steg-1 är att verifiera personens eller organisationens identitet. Detta kan ske genom kontroll av ID-handlingar, adresser, telefonnummer eller andra identifierande uppgifter.

Insamling av data: Steg-2 är att samla in information om personen eller organisationen. Detta kan innefatta att kontrollera utbildnings- och arbetslivshistorik, kreditupplysning, brottsregister och andra relevanta faktorer.

Kontroll av källor: Steg-3 är att kontrollera källorna för den insamlade informationen. Detta kan inkludera att kontakta tidigare arbetsgivare, skolor eller referenser för att bekräfta informationen.

Rapportering: Steg-4 är att sammanställa bakgrundskontrollens resultat i en rapport. Rapporten ger bedömning av risk och pålitlighet hos personen eller organisationen och kan användas för att fatta beslut om fortsatta åtgärder.

Hur lång tid tar en bakgrundskontroll?

Tiden det tar att utföra en bakgrundskontroll varierar beroende på vilken typ av kontroll som utförs och omfattningen av undersökningen.

En normal bakgrundskontroll kan vanligtvis genomföras inom några dagar till en vecka, medan mer omfattande kontroller kan ta längre tid att slutföra.

För bakgrundskontroll vid affärsrelationer och företag kan tiden variera ännu mer beroende på omfattningen av undersökningen och antalet personer som ska kontrolleras.

Hur ofta hittas en avvikelse i en bakgrundskontroll?

I över hälften av våra kontroller finner vi avvikelser. De vanligaste är ekonomiska problem, rättsliga ärenden, att angiven examen saknas eller internetexponering som kan vara olämplig.

Vad innebär en avvikelse i en bakgrundskontroll?

En avvikelse innebär antingen att det finns oklarheter som behöver utredas närmare, eller att personen bedöms som olämplig för den aktuella tjänsten.

Var hämtar vi informationen?

Vi använder ett stort antal källor som stäms av mot varandra. Alla är offentliga primärkällor vilket innebär att den kommer direkt från respektive myndighet. Det gör att informationen vi baserar våra bedömningar på är mycket tillförlitlig.

Är så kallade ’rättsdatabaser’ kompletta?

En rättsdatabas visar bara om en person blivit dömd. Mål där personen friats finns inte med.

I ett aktuellt fall hade en person inga fällande domar, men vår kontroll visade att han upprepade gånger varit åtalad för misshandel och hot.

Hur vet jag vilken nivå på bakgrundskontroll jag ska beställa?

Först väljer du syfte för bakgrundskontrollen. Är det för anställning, hyresgäst, bostadsrättsförening eller affärspartner? Då får du alla basfakta. Sedan kan du komplettera med fördjupningar beroende på vad som är viktigt för just dig. Det kan vara fullständig kreditupplysning, vad en utländsk examen motsvarar i Sverige, olika certifieringar … Vi kan självklart skräddarsy den variant som passar dig bäst.

Vad kostar en bakgrundskontroll?

En normal bakgrundskontroll kostar från 2 900 kr och uppåt. Sedan kan du komplettera med fördjupningar beroende på vad som är viktigt för just dig. Det kan vara fullständig kreditupplysning, vad en utländsk examen motsvarar i Sverige, olika certifieringar … Vi har ett stort antal tillval så att du kan skräddarsy den bakgrundskontroll som passar dig.

Ibland behöver man få veta något udda. Då gör vi ett specialuppdrag baserat på din fråga.

Tänk på att kostnaden för en bakgrundskontroll är en liten investering jämfört med konsekvenserna av att anställa eller göra affärer med en person som senare visar sig vara oseriös eller olämplig. Det kan kosta dig hundratusentals kronor om du får en elektriker utan certifiering, en sjuksköterska utan utbildning, en säljare utan körkort, en kriminell hyresgäst …

Gör ni bakgrundskontroll av företag?

Ja, vi gör kontroller av företag. Det kan vara viktigt till exempel när man ska teckna ett samarbetsavtal, hyra ut lokal, anlita en entreprenör eller ta in en extern styrelseledamot. I företagskontroller kontrolleras både bolaget och dess företrädare.

En sådan bakgrundskontroll kan innefatta att granska företagets ekonomiska rapporter, avtal med kunder och leverantörer, skatteinformation, patentskydd, varumärken och annan immateriell egendom, samt kontroll av om företaget är föremål för några rättsliga tvister. Informationen som samlas in kan sedan användas för att bedöma risken och potentialen för en affär och fatta beslut om hur man ska fortsätta.

Hur bör man lägga upp bakgrundskontroll vid rekrytering?

Ett vanligt misstag är att vänta för länge med bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen. När man bestämt sig för en viss person är det för sent. Ibland har företaget till och med ha hunnit tackat nej till de övriga kandidaterna. Därför rekommenderar vi att man gör bakgrundskontroll på alla kandidater som går till sista intervjuomgången. Då har man alternativa kandidater kvar och har dessutom tillgång till all information som behövs för ett bra beslut.

Finns det information man inte kan få ut?

Ja, det finns information som inte är offentlig. Det är framförallt frågor om hälsa och sjukskrivning som hanteras av Försäkringskassan och sjukvården. Även polisens register är skyddade. Det är inte förrän ett brott når domstolen som det blir offentligt.

Varför låta någon annan göra bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen bör alltid utföras av en professionell analytiker. Det ger information från fler källor och en neutral bedömning. Vi har också erfarenheten att kunna bedöma allvaret i den information som kommit fram. Kunden får en partner att diskutera med innan beslutet tas.

Vad är den vanligaste avvikelsen i bakgrundskontroller?

Det finns flera avvikelser som återkommer ofta i bakgrundskontroller vid anställningar. Det är falska utbildningar, osanna uppgifter om inkomst, överdriven ställning på tidigare arbete, saknade körkort och domstolsuppgifter.

Vid bakgrundskontroll för hyresgäster och bostadsrättföreningar är vanliga avvikelser osanna uppgifter om inkomst, arbete, familj och domstolsuppgifter.

Avvikelser vid kontroll av affärspartners är ofta ekonomisk ställning, rättsliga tvister med andra företag.

Är ni personuppgiftsansvariga och vad innebär det?

Ja, vi är måste följa GDPR och dataskyddslagstiftningen. Vid bakgrundskontroller tar vi personlig integritet mycket allvarligt. Efter att rapporten överlämnats till kunden raderas alla uppgifter i våra register.

Notera också att olika länder har olika regler och lagar som styr personuppgiftsansvariga vid genomförandet av en bakgrundskontroll. Det är därför viktigt att följa tillämpliga lagar och regler i det land där bakgrundskontrollen ska genomföras.

Hur långt bak i tiden ska man bakgrundskontrollera?

För mer tyngre roller och roller med full insyn i affärskritisk information eller med stort ekonomiskt ansvar kontrollerar vi bland annat ekonomi och folkbokföringsadress upp till 10 år tillbaka i tiden. Den typen av tjänster är så viktiga att man måste gå längre tillbaka än vid normala bakgrundskontroller.

Utför ni bakgrundskontroller i andra länder?

Ja, vi har samarbetspartners i ett stort antal länder. Bakgrundskontroller utomlands fungerar på liknande sätt som i Sverige. Men det kan finnas skillnader i lagstiftningen, tillgängligheten av information och de processer som används för att samla in och verifiera data.

Kontakta oss för mer information eller för att beställa en bakgrundskontroll

Fel: Kontaktformulär hittades inte.