Leveransvillkor

Leveransvillkor för Argus Analytics Limited UK Filial (organisationsnummer 516412-7697) nedan kallad ”Argus” av tjänster till uppdragsgivare nedan kallad ”Uppdragsgivaren”,

 1. BAKGRUND
  1.1 Argus erbjuder och utför bakgrundsanalyser av personer och företag (”Tjänster”). Dessa tjänster är standardiserade på olika nivåer, men kan också kompletteras med friare fördjupande analyser.
 2. ORDER
  2.1 Uppdragsgivaren beställer tjänster genom Argus hemsida eller genom direkt kontakt (möte, telefon, epost, chatt) med Argus.
  2.2 Vid order genom Argus hemsida (www.argusanalytics.se) sker betalning vid ordertillfället i förskott. Orderbekräftelse skickas via epost.
  2.3 Vid order genom direkt kontakt med Argus skickas orderbekräftelse och betalningslänk med epost. Uppdragsgivaren bekräftar ordern genom att betala.
 3. TJÄNSTER OCH UPPDRAG
  3.1 Tjänsterna beskrivs i detalj på Argus hemsida (www.argusanalytics.se).
  3.2 Det åligger Uppdragsgivaren att skriftligen presentera uppdragsunderlag för Argus.
  3.3 Tjänsterna är standardiserade på olika nivåer med fast.
  3.4 Standardiserade bakgrundanalyser kan kompletteras med fördjupande analyser som baseras på uppdragsgivarens önskemål och fördjupning.
  Fördjupande bakgrundsanalys som efterföljer en standardiserad bakgrundsanalys är ett nytt fristående uppdrag.
  Fördjupad bakgrundsanalys utförs baserat på skriftlig offert. Offerten är bindande med de reservationer som görs i densamma.
  Argus arbete med Uppdrag ska påbörjas efter av Uppdragsgivaren skriftligen godkänd offert.
 4. TJÄNSTERNAS UTFÖRANDE
  4.1 Argus ansvarar för allt som krävs för utförande av enskilt Uppdrag i enlighet med beskrivning på Argus hemsida (www.argusanalytics.se), och vad som anges i det underlag som Uppdragsgivaren lämnat.
  4.2 Argus ska utföra uppdraget enligt beskrivning på Argus hemsida (www.argusanalytics.se) i enlighet med bestämmelser i dessa leveransvillkor och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Uppdragsgivaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat analysföretag.
 5. EKONOMI OCH ERSÄTTNING
  5.1 I den mån Argus för visst Uppdrag ska debitera arvode efter tidsåtgång, ska arvodet baseras på noggranna tidsanteckningar uppgjorda av Argus. Dessa tidsnoteringar ska på begäran göras tillgängliga för Uppdragsgivaren eller den Uppdragsgivaren anvisar.
  5.2 Om särskild överenskommelse tecknas om betalning genom faktura, skall denna betalning ske inom 10 dagar efter mottagandet av leverans. Vid försenad betalning har Argus rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgift.
  5.3 Uppdragsgivaren ska utöver överenskommen ersättning erlägga därpå belöpande skatter och avgifter.
 6. DISKETION OCH TYSTNADSPLIKT
  6.1 Argus förpliktar sig till fullständig diskretion om uppdrag utförda för Uppdragsgivaren. Argus får inte i något sammanhang nyttja material som upprättats eller framtagits för Uppdragsgivarens räkning, för annat ändamål än för fullgörande av sina förpliktelser i förhållande till Uppdragsgivaren.
  Argus har att lojalt iaktta Uppdragsgivarens intressen. Lojalitetsplikten består även Uppdrags avslutande.
 7. ANSVAR
  7.1 Argus information baseras på öppna källor tillgängliga för allmänheten och Argus ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller inaktuell information i dessa. Argus har inget ansvar för om dessa källor inte innehåller den information Uppdragstagaren önskar. Argus uppdrag är att söka efter information och sammanställa denna.
  7.2 Argus ansvarar för skada som Argus vid utförande av Uppdrag vållar Uppdragsgivaren genom uppsåt, vårdslöshet eller försummelse.
  7.3 Argus ansvar omfattar att uppdragets genomförande inte strider mot gällande lagregler och andra tillämpliga författningar.
  7.4 Uppdragsgivaren ansvarar för till Argus lämnade uppgifter och utfästelser, samt för innehållet i av Uppdragsgivaren tillhandahållet material.
 8. ÄGANDERÄTT
  8.1 Äganderätten till den rapport och det material i övrigt som Argus upprättar och utarbetar tillkommer Uppdragsgivaren när full betalning har erlagts för det Uppdrag inom vilket materialet har framställts
  8.2 Det åligger Argus att till Uppdragsgivaren överlämna rapport och allt material vid Uppdragets slutförande.
 9. TYSTNADSPLIKT
  9.1 Argus förbinder sig att under avtalstiden jämte en tid om 10 år efter Uppdragets upphörande inte för tredje man avslöja konfidentiell information vilken Argus erhåller från Uppdragsgivaren eller som framkommer vid genomförandet av Uppdrag
  9.2 Med “konfidentiell information” avses i varje upplysning – personrelaterad, teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för
  a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Argus sida mot innehållet i detta avtal.
  b) upplysning, som Argus kan visa att han redan kände till innan han mottog den från Uppdragsgivaren.
  9.3 Argus ska på betryggande sätt i enlighet med lagar och förordningar hantera konfidentiell information och databärande media.
 10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
  10.1 Uppdragsgivaren äger rätt att skriftligen häva order fram tills arbetet påbörjats. Argus avgör om arbetet anses ha påbörjats.
 11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  11.1 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.
  11.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av svensk domstol i Helsingborg.