Etiska regler

Argus Analytics kontakter med kunder, informationskällor och andra affärsparter ska präglas av nedanstående grundläggande värderingar och principer.

Förtroende – genom att Argus Analytics med omsorg, kompetens, sakligt och i övrigt professionellt uppträdande söker tillgodose kundens behov inom ramen för de tjänster som Argus Analytics tillhandahåller.
Affärsförståelse – genom att Argus Analytics och dess medarbetare känner kunden och dennes informationsbehovs syfte och olika komponenter.
Kompetens – genom att den medarbetare som möter kunden har för uppgiften erforderlig kompetens inklusive kunskap om för kunden relevanta tjänster och produkter.
Relevans – genom att Argus Analytics och dess medarbetare endast levererar relevant och bekräftad information. Information som kan leda till diskriminering får ej inkluderas i rapporter.
Konfidentialitet – genom att Argus Analytics och dess medarbetare hanterar all information konfidentiellt.
Respekt – genom att Argus Analytics och dess medarbetare behandlar kunden professionellt oavsett till exempel ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att klagomål hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.
Öppenhet – genom att Argus Analytics information om produkter och tjänster är så tydlig och lättfattlig att kunden ges förutsättningar att förstå innebörden av diskuterade och föreslagna tjänster.
Pålitlighet – genom att Argus Analytics fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat om sina förhållanden och informationsbehov med iakttagande av sekretessregler, diskretion och integritetshänsyn.
Regelefterlevnad – genom att Argus Analytics och dess medarbetare följer de lagar och övriga bestämmelser, GDPR-regler för personlig information och interna instruktioner som styr verksamheten. Argus Analytics åtar inte uppdrag som kan strida mot gällande regelverk.
Hög etik går längre och ställer större krav än att endast avstå från det otillåtna. Argus Analytics håller sig därmed på ett betryggande respektavstånd från det otillåtna.
Kundgodkännande – genom att Argus Analytics utför uppdrag för uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
Argus Analytics åtar inte uppdrag från personer med näringsförbud, från företag som sysslar med eller misstänks för brottslig verksamhet, krypto, spel, erotik, eller annan oetisk verksamhet.
Långsiktighet – genom att Argus Analytics i sitt agerande lägger grunden för en långsiktig relation mellan kunden och Argus Analytics.
Informationssäkring – genom att Argus Analytics vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter, samt att alla personuppgifter raderas efter avslutat uppdrag.